ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ…

Read More