อำนาจหน้าที่

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(ข) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น

(ค) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
(ง) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
(จ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
(ฉ) ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ช) ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ขอบข่ายภารกิจ๑. งานธุรการ
๑.๑ รับส่งหนังสือราชการ
๑.๒ ประชาสัมพันธ์
๑.๓ จัดประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา๒. กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
๒.๑ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
๒.๒ งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๓ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ
๒.๔ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๕ งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๖ งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน
๒.๗ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ๓. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
๓.๑ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
๓.๒ งานส่งเสริมกิจการแนะแนวในสถานศึกษา
๓.๓ งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๓.๔ งานส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
๓.๕ งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย ๔. กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ
๔.๑ งานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๔.๒ งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ในสถานศึกษา
๔.๓ งานส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน

๕. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
๕.๑ งานอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ
๕.๒ งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๕.๓ งานตามโครงการเสมาพัฒนาชีวิต
๕.๔ งานความมั่นคงของชาติ
๕.๕ งานวิเทศสัมพันธ์
๕.๖ งานการป้องกันโรคเอดส์
๕.๗ งานสารวัตรนักเรียน