การอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ SAVE ZONE NO NEW FACE

วันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์  อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา…

Read More

ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ…

Read More

ประชุมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา๒๕๖๔ สพม.พช

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา…

Read More

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ผ่านระบบ ZOOM

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ…

Read More

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียน ม.๔

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท…

Read More

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียน ม.๑

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท…

Read More