วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์(Visioning)

“ปี 2565 ส่งเสริม เด็กดี วิถีคุณภาพ”

อัตลักษณ์

“เสริมสร้างทักษะชีวิต (เก่ง ดี มีสุข)”

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มารตฐาน
  3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและตามศตวรรษที่ 21