ขอบข่ายภารกิจ

ขอบข่ายภารกิจ
๑. งานธุรการ
๑.๑ รับส่งหนังสือราชการ
๑.๒ ประชาสัมพันธ์
๑.๓ จัดประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๒. กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
๒.๑ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
๒.๒ งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๓ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ
๒.๔ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๕ งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๖ งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน
๒.๗ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
๓. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
๓.๑ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
๓.๒ งานส่งเสริมกิจการแนะแนวในสถานศึกษา
๓.๓ งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๓.๔ งานส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
๓.๕ งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย
๔. กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ
๔.๑ งานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๔.๒ งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ในสถานศึกษา
๔.๓ งานส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน

๕. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
๕.๑ งานอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ
๕.๒ งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๕.๓ งานตามโครงการเสมาพัฒนาชีวิต
๕.๔ งานความมั่นคงของชาติ
๕.๕ งานวิเทศสัมพันธ์
๕.๖ งานการป้องกันโรคเอดส์
๕.๗ งานสารวัตรนักเรียน