โครงสร้างการบริหาร

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์