โครงสร้างการบริหาร

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายประสิทธิ์ อินวรรนา
นายวาทกานต์ ศรีธรราฎร์
นางสาวประกาย บรรลัง
นางสุริยาพร สง่าวงษ์
นางกัญญาภัทร ทรายฮวด
นางสาวอรวรรณ ก้านบัว
นายภานุวัฒน์ พันธุรี
นางอรพรรณ กึนสี
นางสาวศิรินภา รัตนวราหะ